These are the archives of the Macedonian Medical Society and it’s publications.The website will be used as a source of medical information.

Тоа е поранешниот сајт на македонското лекарско друштво. Сајтот се опоравува и ќе се користи како извор на медицински информации.


About the Macedonian Medical Society

The Macedonian Medical Society (MMS) was established in 1945. It was an association of the physicians, dentists and the pharmacists. The pharmacists left the MMS on July 12 1947, the dentists on 10.06.2004.

The Membership of 4490 physicians is organized in 22 regional and 70 specialty and subspecialty associations.

The Mission of MMS is the development of the medical science and the sciences related to it, the preservation and conservation of the dignity and the reputation of the medics and protections of their interests.

A main promoter of the Continuous Medical Education and Continuous Professional development for more than 60 years.

MMS has organized 16 congresses of the medics in the Republic of Macedonia and 65 congresses of the specialized associations. (with 12.077 refereed papers)

An initiator of the establishment of the Medical Chamber of R. Macedonia in June 1922 and the Medical Academy at MMS.

The MMS has received several awards, including the 11th October award, the 13th November award, St. Clement of Ohrid and others.

The Macedonian Medica society is a member of the World Health Organization, The European forum of medical associations,  The forum of medical associations of Southeast Europe and more than 40 international specialized associations.


За Македонското Лекарско Друштво

Македонско лекарско друштво (МЛД) основано 1945 год. Здружение на лекарите, стоматолозите и фармацевтите. Фармацевтите се одвоиле од МЛД 12 јули 1947, стоматолозите 10.06.2004 година.

Членство (4.490) лекари организирано во подрачни (22) и (70) специјалистички и субспецијалистички здруженија.
Мисија на МЛД е унапредувањето на медицинската и сродните науки, зачувување и унапредување на достоинството и угледот на лекарската професија, и заштита на интересите на лекарите.

Главен носител на организираната Континуирана медицинска едукација (КМЕ) и континуиран професионален развој (КПР) во континуитет повеќе од 60 год.
МЛД организирал 16 Конгреси на лекарите на РМ и 65 конгреси на специјалистичките здруженија. (12.077 рецензирани трудови).

Иницијатор на формирање на Лекарската комора на Р Македонија 1992 јуни и Медицинска Академија при МЛД.

МЛД е добитник на повеќе награди 11 Октомвриска , 13 Ноемвриска, Св. Климент Охридски и др.

МЛД е член на Светската медицинка асоцијација WMA, EFMA/WHO Европскиот форум на лекарски асоцијации, SEEFM Форумот на лекарските асоцијации од Југоисточна Европа повеќе од 40 меѓународни специјалистички асоцијации.


Списание на Македонското Лекарско Друштво

Најдобри статии – Articles that are excellent

За МЛД – Articles about the Macedonian Medical Society

Архиви на ММД – Archives of medical review articles